Tìm kiếm văn bản

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018

Thực hiện Công văn chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018. Trường Tiểu học Tân Ước xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm học 2018 - 2019 như sau:

Số kí hiệu Số 11/KH - THTƯ
Ngày ban hành 21/01/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 22/01/2018
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Khác
Người ký NGÔ THỊ DUNG

Nội dung

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích:
- Thực hiện công tác cải cách hành chính của trường Tiểu học Tân Ước năm học 2018 - 2019, là xây dựng công tác quản lí trường học đảm bảo, vững mạnh, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên có phẩm chất, năng lực và trình độ phục vụ tốt yêu cầu của nhân dân, phụ huynh, học sinh; tạo môi trường cho các tổ chức, cá nhân tuân thủ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục.
          - Thực hiện cải cách hành chính đảm bảo thời gian, chất lượng, đúng nội dung, nhiệm vụ được phân công; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể và các bộ phận trong nhà trường.
- Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi và minh bạch cho các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực giáo dục.
- Đảm bảo thời gian, chất lượng, đúng nội dung, nhiệm vụ được phân công. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với học sinh và phụ huynh.
- Thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC nhà trường.
2. Yêu cầu:
- Đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc triển khai CCHC;
- Hiệu trưởng triển khai đầy đủ các nội dung về công tác CCHC và công tác kiểm soát TTHC theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT Thanh Oai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Nhà trường.
- Việc triển khai thực hiện công tác CCHC phải đảm bảo thời gian, chất lượng, nội dung nhiệm vụ được phân công; đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong nhà trường.
II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.
1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:
          - Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm về lĩnh vực giáo dục.
          - Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và chịu trách nhiệm trước Phòng GD&ĐT về kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính tại đơn vị mình.
- Hiệu trưởng tiến hành xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính tại đơn vị và triển khai thực hiện ngay từ đầu  năm học 2018 - 2019, tăng cường công tác quán triệt tư tưởng, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về vị trí và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời qua đó tạo sự đồng bộ, chuyển biến tích cực hơn đối với công tác Cải cách hành chính, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu đơn vị.
- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, Hiệu trưởng có trách nhiệm tự tổ chức kiểm tra đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và báo cáo Phòng GD&ĐT về tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính của đơn vị.
- Tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng đến toàn thể CB,GV,NV và phụ huynh trong Nhà trường.
2. Cải cách thể chế:
- Bộ phận chuyên môn được phân công chủ động nghiên cứu các Thông tư về soạn thảo văn bản hành chính, phối hợp già soát các văn bản Quy phạm pháp luật của Bộ, Thành phố liên quan đến lĩnh vực GD&ĐT, phát hiện các nội dung bất cập, hạn chế để kiến nghị bổ sung thay thế. 
          - Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế về tổ chức và hoạt động của trường đúng theo Điều lệ của trường mầm non.
          - Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Rà soát Quy định hành chính và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính năm học 2018 - 2019 tại đơn vị.
- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế phối hợp giữa Phòng GD&ĐT với Nhà trường để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
- Toàn bộ các văn bản phải tập trung tại bộ phận lưu trữ do nhân viên văn thư phụ trách; thực hiện các thủ tục ban hành văn bản và quản lý hồ sơ lưu trữ theo quy định.
3. Cải cách thủ tục hành chính:
          - Rà soát, thống kê, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Đánh giá thực trạng thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước và thực hiện các thủ tục hành chính phù hợp với quy định của pháp luật.
         - Tiếp tục rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, thực hiện tiếp nhận, giải quyết các TTHC đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định.
          - Thực hiện trực và tiếp công dân hàng tuần, giải quyết khiếu nại tố cáo đúng thẩm quyền, đúng quy trình và đúng quy định.
          - Xử lý nghiêm những cá nhân trong đơn vị tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật, gây phiền hà cho công dân đến liên hệ giải quyết các TTHC.
- Thực hiện đúng quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giáo dục.
- Xây dựng và triển khai trong đội ngũ các Quy chế năm học 2018 - 2019 có liên quan đến nội dung thực hiện cải cách hành chính.
          - Thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở, xây dựng phong cách, thái độ ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính đối với nhân dân.
- Cập nhật kịp thời những văn bản chỉ đạo của cấp trên; thực hiện đúng theo Điều lệ trường Mầm non.
- Tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hội họp, giảm thiểu các cuộc họp không cần thiết; báo cáo kịp thời cho lãnh đạo để xin ý kiến chỉ đạo xử lý, khắc phục những sai phạm.
- Tăng cường công tác tiếp dân để lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân, cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Đơn giản hóa, cụ thể hóa thủ tục xin chuyển trường; giải quyết ngay để phụ huynh học sinh không phải đi nhiều lần.
4. Cải cách hành chính bộ máy Nhà nước:
          - Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị để điều chỉnh hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; thực hiện biên chế không đúng quy định.
- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Đề án chức danh công việc và vị trí việc làm.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính và hiệu quả hoạt động của đơn vị.
          - Tiếp tục bổ sung Quy chế làm việc, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của nhà trường theo đúng quy định.
5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:
          - Thực hiện đúng quy định về việc phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức, công nhân viên. Trong năm học, cán bộ quản lý có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ kế cận có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt. Việc đề cử phải tổ chức công khai, dân chủ và bỏ phiếu tín nhiệm của cơ sở.
          - Thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ đơn vị. Xử lý kỷ luật đúng quy định những cán bộ công chức, viên chức, công nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật trong nhà trường.
          - Hằng năm tiếp tục thực hiện công tác đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên góp phần xây dựng đội ngũ có đầy đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao.
 - Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý, lý luận chính trị cho CB,CC,VC của đơn vị.
          - Thực hiện tốt các chế độ chính sách, chế độ liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của đơn vị.
          - Tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên làm công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính.
          - Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.
          - Bổ sung Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
6. Cải cách tài chính công:
          - Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp Công lập: Tăng cường công tác kiểm soát, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách Nhà nước, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính.
- Nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005; Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 14/02/2015;  Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập..
          - Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động tiết kiệm chống lãng phí, thực hành tiết kiệm gắn với Chỉ thị 05-CT/TW vế tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm xây dựng ý thức tự giác thực hiện tiết kiệm trong việc sử dụng tài sản công của đơn vị trong từng cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.
- Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả tài sản trong nhà trường theo thẩm quyền.
7. Hiện đại hóa nền hành chính:
- Tiếp tục đổi mới lề lối và cách thức làm việc trong Nhà trường; rà soát kiện toàn Quy chế hoạt động của Nhà trường; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết các công việc.
          - Tiếp tục đẩy mạnh tin học hóa trong công tác quản lý, điều hành đơn vị thông qua hệ thống thư điện tử, văn bản điện tử trong nhà trường.
           - Tiếp tục thực hiện chương trình quản lý cán bộ PMIS, EMIS, EQMS … Khai thác sử dụng có hiệu quả Website và hộp thư điện tử của trường.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và triển khai trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.
- Tổ chức tuyên truyền và quán triệt nhận thức đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về vị trí và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính.
- Phân công phân nhiệm cụ thể, rõ ràng các thành viên trong CB,GV,NV.
- Xây dựng Quy chế làm việc và Quy chế phối hợp giữa các bộ phận trong trường.
- Tăng cường năng lực về trách nhiệm của từng thành viên trong Nhà trường.
- Bồi dưỡng năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CB,GV,NV.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật của CB,GV,NV.
- Chỉ đạo các bộ phận thực hiện tốt Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính..
- Thực hiện tốt Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.
- Báo cáo về công tác CCHC của Nhà trường về PGD&ĐT theo thời gian đã quy định:
+ Lần I trước ngày 30/11/2018      + Lần II trước ngày 28/02/2019
+ Lần III trước ngày 24/5/2019    + Lần IV trước ngày 26/7/2019
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018.

 
THỜI GIAN
 
NỘI DUNG
BỘ PHẬN
THỰC HIỆN
Tháng 9,10,11/2018 - Xây dựng KH, Triển khai nhiệm cụ CCHC, phát động thi đua trong thực hiện công tác CCHC năm học 2018-2019.
- Tuyên truyền CCHC, triển khai thực hiện KH.
- Tập hợp báo cáo về việc triển khai thực hiện CCHC lần 1 trước ngày 30/11/2018.
Ban chỉ đạo, bộ phận phụ trách CCHC.
Tháng 12/2018 - Tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng thủ tục hành chính. Ban chỉ đạo, bộ phận phụ trách CCHC.
Tháng 01/2019 - Thưc hiện  nội dung về cải cách tổ chức bộ máy. Ban chỉ đạo, bộ phận phụ trách CCHC.
Tháng 02/2019 - Thực hiện nội dung về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức.
- Tập hợp báo cáo về việc triển khai thực hiện CCHC lần 2 trước ngày 28/02/2019.
Ban chỉ đạo, bộ phận phụ trách CCHC.
Tháng 3/2019 - Thực hiện nội dung về cải cách tài chính công. Ban chỉ đạo, bộ phận phụ trách CCHC.
Tháng 4/2019 - Thực hiện các nội dung về hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước tại đơn vị. Ban chỉ đạo, bộ phận phụ trách CCHC.
Tháng 5/2019 - Thực hiện nội dung các nhiệm vụ công tác khác theo nhiệm vụ năm học.
- Tập hợp báo cáo về việc triển khai thực hiện CCHC lần 3 trước ngày 24/5/2019.
Ban chỉ đạo, bộ phận phụ trách CCHC.
Tháng 7/2019 - Tổng kết công tác CCHC, xây dựng báo cáo năm học 2018-2019 gửi Phòng GD&ĐT, xây dựng KH, chương trình công tác CCHC năm học 2019 - 2020. Ban chỉ đạo, bộ phận phụ trách CCHC.
       Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính của trường Tiểu học Tân Ước năm học 2018 - 2019. Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu các cá nhân, các bộ phận toàn trường nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                      
 - Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c); 
 - CB,GV,NV trường THTƯ (để t/h);
- Website trường;
 - Lưu: VP./.
                  HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                   Ngô Thị Dung
 

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Kế hoạch"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây