KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH XÂY DỰNG TRƯƠNG HỌC AN TOÀN NĂM HỌC 2018 – 2019

Thứ tư - 03/10/2018 10:19
Để thực hiện tốt công tác phòng chống tai nạn thương tích xây dựng trường học an toàn năm học 2018 -2019. Trường tiểu học Tân Ước đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng chống TNTT và xây dựng trường học an toàn như sau:

  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI                CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      TRƯỜNG TH TÂN ƯỚC                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        
        Số :  123 /QĐ-TU                          Tân Ước, ngày  3  tháng  10   năm 2018
 
                                              QUYẾT ĐỊNH
              V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích
                                và xây dựng trường học an toàn 
                                           Năm học 2018- 2019


                         HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN ƯỚC
 
      - Căn cứ văn bản số 486/KH- PG&ĐT Thanh Oai, ngày 2 tháng 10 năm 2018 của Phũng Giỏo dục và đào tạo về việc triển khai cụng tỏc phũng chống tai nạn thương tích và xây dựng trường học an toàn năm học 2018- 2019.
    - Căn cứ kế hoạch triển khai công tác phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng trường học an toàn năm 2018 - 2019 của trường Tiểu học Tân Ước.
   - Căn cứ tình hình thực tế của địa phương.
 
                                                    QUYẾT ĐỊNH
 
Điều I: Kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng trường học an toàn năm 2018 - 2019. Gồm các ông (bà) có tên theo danh sách (đính kèm).
 
Điều II: Ban chỉ đạo công tác phũng chống tai nạn thương tích, xây dựng trường học an toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch trong năm học 2018 - 2019.
 
Điều III: Các ông (bà) có tên ở điều I căn cứ quyết định thi hành./.
 
                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                                      
- PGD&ĐT Thanh Oai (để báo cáo);;
- Trường ;(để chỉ đạo);
- Lưu:VT.  
 
 
                                                       
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN ƯỚC                                       
 
DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO PHềNG CHỐNG TNTT VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN NĂM HỌC 2018 - 2019
              ( Kèm theo QĐ số:  123 / QĐ-TƯ  ngày 4 tháng 10 năm 2018)
STT Họ và tờn Chức vụ Nhiệm vụ
1 Bà Ngụ Thị Dung Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Bà Nguyễn Thị Thanh Hương P. Hiệu trưởng Phó ban
3 Bà Lờ Thị Khỏ P. Hiệu trưởng - CTC Đ Phó ban
4 Bà Đào Thị Thu Hằng Bí thư đoàn trường Ủy viên
5 Phạm Ánh Ngọc                          TPT Ủy  viên
6 Bà  Phạm Thị Quyến                        Nhõn viờn y tế Ủy viên
7 15 ễng ( bà) Giỏo viờn chủ nhiệm Ủy viên
8 Ông: Đào Quang Núi                       GV Thể dục Ủy viên
9 Bà: Nguyễn Thị Mến                       GV Thể dục Ủy viên
10 ễng: Nguyễn Tuấn Sự                     GV MT Ủy viên
11 Ông: Nguyễn Văn Giang               GV ÂN Ủy viên
12 Bà: Nguyễn Thị Ng. Anh               GV tin học Ủy viên
13 Bà: Trịnh Thị Liễu                           GV TA Ủy viên
 


 
 
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      TRƯỜNG TH TÂN ƯỚC                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            
        Số :  124 /KH-THTƯ                       Tân Ước, ngày  4  tháng  10   năm 2018
                             
 
                                                   KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH XÂY DỰNG TRƯƠNG HỌC AN TOÀN NĂM HỌC 2018 2019

 
        Căn cứ Quyết định số 4458/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phũng chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông;
      Căn cứ văn bản số 486/GD&ĐT-Thanh Oai ngày 02/10/2018 của Phũng Giỏo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai về tăng cường công tác đảm bảo an toàn, phũng chống tai nạn thương tích trong trường học năm học 2018 – 2019.
      Để thực hiện tốt công tác phũng chống tai nạn thương tích xây dựng trường học an toàn năm học 2018 -2019. Trường tiểu học Tân Ước xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phũng chống TNTT và xõy dựng trường học an toàn như sau:
A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
    - Triển khai các giải pháp quyết liệt, liên tục để từng bước hạn chế tai nạn thương tích trong học tập, sinh hoạt tại trường và gia đình.
   - Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc phòng chống tai nạn thương tích; chú trọng nội dung phòng chống tai nạn giao thông, bao lực, đuối nước cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; giảm tối đa tỷ lệ TNTT trong và ngoài trường học.
    - Tăng cường công tác tuyên truyền, giỏo dục phỏp luật về PC TNTT cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.
    -  Triển khai xây dựng trường học an toàn, phòng chống TNTT theo quy định cuả bộ giáo dục và đào tạo góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tạo môi trường sống, làm việc và học tập an toàn, lành mạnh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.
B. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP:
I. Công tác tuyên truyền
   - Truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng trường học an toàn, phũng, chống tai nạn thương tích bằng những hỡnh thức như tờ rơi, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu, tổ chức các hoạt động ngoại khoá
 
   - Tăng cường tuyên truyền phũng chống tai nạn trong cỏc đợt trọng điểm: Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - Phũng chống cháy nổ, tháng hành động vỡ chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.
  - Phối hợp giữa nhà trường với chính quyền, công an, gia đỡnh, Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc tuyên truyền giáo dục học sinh kỹ năng phũng chống tai nạn thương tích, xây dựng trường học an toàn, thân thiện.
  - Huy động các thành viên trong nhà trường tham gia các hoạt động can thiệp giảm thiểu nguy cơ tai nạn thương tích trong trường học
- Khắc phục các nguy cơ thương tích trong trường học, tập trung ưu tiên các loại thương tích thường gặp: tai nạn giao thông, bỏng, điện giật, cháy nổ, ngộ độc thức ăn, đuối nước, vật sắt nhọn đâm cắt, xô đẩy nhau, đánh nhau.
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1. Công tác tổ chức:
- Kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng trường học an toàn phũng chống tai nạn thương tích trong trường.
- Xõy dựng kế hoạch trường học an toàn phũng chống tai nạn thương tích tại nhà trường.
3. Xây dựng các điều kiện:
- Xõy dựng và tổ chức diễn tập phương án thoát hiểm đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi xảy ra thiên tai, hoả hoạn …. Xử lý nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định khi có tai nạn thương tích.
  - Cải tạo môi trường học tập và sinh hoạt an toàn phũng, chống tai nạn thương tích.
-  Củng cố phũng y tế nhà trường với nhân lực, trang thiết bị, thuốc cấp cứu theo quy định để cấp cứu kịp thời khi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh bị tai nạn thương tích.
- Tham mưu với chính quyền địa phương chỉ đạo việc giải toả các hàng quán trước cổng trường. Quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong suất ăn của học sinh bán trú, căn tin nhà trường .
- Tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh học sinh tạo điều kiện cho học sinh tham gia học bơi. Giáo viên, nhà trường thống kê số liệu học sinh được phổ cập kỹ năng bơi lội để có kế hoạch thực hiện phổ cập kỹ năng bơi lội cho học sinh.
- Đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm để phục vụ cho học sinh bán trú. Nhân viên bảo mẫu, căn tin được tập huấn để nâng cao kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và khám sức khoẻ định kỡ theo quy định.
- Chủ động giám sát, phát hiện và có biện pháp khắc phục các nguy cơ gây tai nạn thương tích, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng trong nhà trường:
- Kiểm tra lại các cây cao ở sân trường được chặt tỉa cành trước mùa mưa bóo. Thường xuyên nhắc nhở học sinh không leo trèo cây.
- Kiểm tra lại các thiết bị sử dụng điện, vị trí đặt công tắc đủ cao khỏi tầm tay với học sinh, đảm bảo quy định về an toàn điện.
- Cú trang thiết bị phũng chỏy chữa cháy đặt ở nơi thuận tiện khi sử dụng.
- Thường xuyên kiểm tra nước uống đóng bỡnh .
- Sân chơi bói tập nơi học sinh tham gia học thể dục, luyện tập thể thao, an toàn, tránh để xảy ra thương tích và tai nạn cho học sinh.
4. Hoạt động chính khóa
 - Duy trỡ và đẩy mạnh việc lồng ghép nội dung giáo dục phũng chống tai nạn, xõy dựng trường học an toàn vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong trường học.
 - Tớch hợp phũng chống tai nạn thương tích vào trong các môn học.
- Học sinh được học, phổ biến luật giao thông, khi tham gia giao thông bằng xe máy phải đội mũ bảo hiểm.
5. Hoạt động ngoài giờ chớnh khúa
 - Liên đội tổ chức cho học sinh giao lưu theo chủ đề: học sinh Thủ đôphũng chống tai nạn thương tích”
 - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng tranh, ảnh, khẩu hiệu về ATGT, an toàn phũng chống chỏy nổ, sử dụng cỏc thiết bị điện an toàn trong và trước cổng trường, kết hợp với “sao đỏ” làm nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, giáo dục thường xuyên, liên tục thông qua các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Đội, bảng tin… nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
VI. Tổ chức thực hiện:
- Ban Giám hiệu trường căn cứ kế hoạch của địa phương, hằng năm tham mưu với các uỷ, chính quyền địa phương lập và triển khai kế hoạch xây dựng trường học an toàn, phũng chống tai nạn thương tích của nhà trường.
- Hằng năm tổ chức tập huấn, tuyên truyền giáo dục cho học sinh, giáo viên, nhân viên của trường những kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ về cách phũng chống tai nạn thương tích.
- Nhân viên y tế học đường phụ trách sơ cứu học sinh bị tai nạn thương tích khi  vui chơi cũng như trong luyện tập thể dục thể thao.
- Bảo vệ trường không để học sinh ra khỏi cổng trường trong giờ học phũng tai nạn giao thụng.
- Thường xuyên kiểm tra tủ thuốc sơ cứu đầy đủ thuốc cần thiết để cấp cứu khi xảy ra tai nạn hoặc bị chấn thương
- Thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn nước đóng bỡnh.
- Hàng tháng kiểm tra việc thực hiện của nhà trường và sinh hoạt hội đồng sư phạm hàng tháng, nghe ý kiến trao đổi của bảo vệ và giáo viên chủ nhiệm lớp về cơ sở vật chất không đảm bảo an toàn.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ hàng tháng, học kỳ, năm học về Phũng giỏo dục./.
                                                                               T/M BAN CHỈ ĐẠO
                                                                            
 
                                                                                    Ngô Thị Dung
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

KH-THTU

KẾ HOẠCH DẠY CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019- 2020

Thời gian đăng: 17/04/2020

lượt xem: 131 | lượt tải:37

37

DANH SÁCH TIẾT DẠY TRỰC TUYẾN ĐỀ CỬ DỰ GIỜ ONLINE Tuần từ 13/4 đến 19/4/2020

Thời gian đăng: 17/04/2020

lượt xem: 125 | lượt tải:43

36

Lịch dạy ONLINE và lịch SHCM

Thời gian đăng: 17/04/2020

lượt xem: 115 | lượt tải:41

Số 111/ KH-PGD&Đ

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIAO LƯU HỌC SINH TIỂU HỌC LẦN THỨ 2 NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian đăng: 03/04/2019

lượt xem: 212 | lượt tải:72

Số:32 /KH-THTƯ

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018- 2019

Thời gian đăng: 13/11/2018

lượt xem: 278 | lượt tải:113

Số: 111 /BC-VH THTƯ

BÁO CÁO Kết quả xây dựng “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2017 – 2018

Thời gian đăng: 13/11/2018

lượt xem: 264 | lượt tải:97

Số:72 /KH-THTU

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian đăng: 13/11/2018

lượt xem: 286 | lượt tải:95

Số 88/KH TƯ

KẾ HOẠCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN ƯỚC NĂM HỌC 2018 - 2019

Thời gian đăng: 12/11/2018

lượt xem: 879 | lượt tải:352

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 278 | lượt tải:89

Số 11/KH - THTƯ

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018

Thời gian đăng: 02/04/2019

lượt xem: 257 | lượt tải:84
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây