BÀI PHÁT THANH MĂNG NON tuần 13 THÁNG 12/2019

Thứ ba - 10/12/2019 21:44
                                      TuÇn 13

   §©y lµ buæi truyÒn thanh cña ®éi tuyªn truyÒn m¨ng non , liªn ®éi tiÓu häc T©n ¦íc
   C¸c b¹n th©n mÕn!
   C¸c b¹n ¹!
  Sèng häc tËp vµ rÌn luyÖn nh­ anh bé ®éi cô Hå lµ chñ ®Ò chÝnh th¸ng 12 nµy .
     Nh©n kØ niÖm ngµy thµnh lËp qu©n ®éi nh©n dan ViÖt Nam, c¸c chi ®éi vµ c¸c b¹n ®éi viªn thÓ hiÖn b»ng c¸c ho¹t ®éng sau ®©y :
     Nãi lêi hay lµm viÖc tèt, thùc hiÖn nÕp sèng v¨n minh lÞch sù ë tr­êng , ë líp , n¬i c«ng céng, ®i ®øng , nãi n¨ng , ¨n mÆc v¬i t¸c phong nh­ ng­êi chiÕn sÜ
     Tæ chøc tËp nghi thøc rÌn luyÖn kiÓm tra, c«ng nhËn c¸c chuyªn hiÖu trong ch­¬ng tr×nh rÌn luyÖn ®éi viªn.
     ¤n tËp chuÈn bÞ tèt cho ®ît thi k× 1 s¾p tíi víi khÈu hiÖu “ trung thùc trong thi cö”
        H·y kÕt thóc th¸ng cuèi cïng cña n¨m d­¬ng lÞch 2019 b»ng nh÷ng thµnh tÝch tèt ®Ñp nhÊt. Sèng häc tËp, rÌn luyÖn nh­ anh bé ®éi cô Hå lµ chñ ®Ò chÝnh cña th¸ng 12 nµy.
        Nµo chóng m×nh cïng thi ®ua nhÐ
Trong ch­¬ng tr×nh ph¸t thanh h«m nay , mêi c¸c b¹n ®ãn nghe chuyªn môc: nh­ anh bé ®éi cô Hå.
        N¨m 1941 chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÒ n­íc trùc tiÕp l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Th¸ng 9 n¨m 1941 ng­êi chñ to¹ héi nghÞ trung ­¬ng lÇn thø ba t¹i P¸c-Pã.Héi nghÞ quyÕt ®Þnh mÆt trËn thèng nhÊt lÊy tªn lµ “ViÖt Nam ®éc lËp ®ång minh héi gäi t¾t lµ ViÖt Minh”. Sau héi nghÞ Êy ®éi du kÝch B¾c S¬n ®­îc ®æi lµ cøu quèc qu©n 2 ®­îc thµnh lËp t¹i rõng Khu«ng M¸ng x· Trµng X¸ tØnh L¹ng S¬n . §Çu n¨m 1941 trong ®éi cøu quèc qu©n 3 ®­îc thµnh lËp t¹i tØnh Hµ Tiªn. Th¸ng 8 n¨m 1944nh©n dan vïng Cao-B¾c -L¹ng vÉn s½n sµng khëi nghÜa.
Th¸ng 10 n¨m 1944 sau mét thêi gian ë n­íc ngoµi chñ tÞch Hå ChÝ Minh chØ thÞ ho·n cuéc khëi nghÜa Cao -B¾c- L¹ng . Ng­êi nãi “Thêi k× c¸ch m¹ng hoµ b×nh ph¸t triÓn ®· qua nh­ng thêi k× toµn d©n khëi nghÜa ch­a tíi.
Ph¶i t×m ra mét h×nh thøc thÝch hîp th× míi cã thÓ ®Èy phong trµo tiÕn lªn. §Ó ®¸p øng yªu cÇu ®ã, chñ tÞch Hå ChÝ Minh thµnh lËp ®éi ViÖt Nam tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n. SÏ lùa chän ®éi ngò du kÝch Cao- B¸c -L¹ng c¸n bé déi viªn h¨ng h¸i nhÊt , tËp trung phÇn lín vò khÝ lËp ra ®éi qu©n chñ lùc, chÊp hµnh chØ thÞ cña chñ tÞch Hå ChÝ Minh .
Ngµy 22-12-1944 ®éi ViÖt Nam tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n ®­îc thµnh lËp t¹i Cao B»ng. Do ®ång chÝ Vâ Nguyªn Gi¸p l·nh ®¹o. Tõ sau ngµy thµnh lËp, ®éi ViÖt Nam tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n liªn tiÕp dµnh th¾ng lîi trong c¸c trËn ®¸nh.
        §Êt n­íc thèng nhÊt sau nhiÒu lÇn ®æi tªn, ®Õn nay ®éi ViÖt Nam tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n chÝnh thøc cã tªn lµ qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam vµ chÝnh thøc lÊy ngµy 22-12 lµ ngµy quèc phßng toµn d©n.
        KØ niÖm ngµy thµnh lËp qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam 22-12-1944 vµ 22-12-2019 .Chóng m×nh h·y cè g¾ng ra søc häc tËp, rÌn luyÖn theo b­íc ch©n anh bé ®éi cô Hå nhÐ.
         KÕt thóc ch­¬ng tr×nh mêi c¸c b¹n l¾ng nghe bµi h¸t “Chó bé ®éi”.
         Ch­ong tr×nh ph¸t thanh cña ®éi ®Õn ®©y lµ hÕt. HÑn gÆp l¹i c¸c b¹n trong ch­¬ng tr×nh tuÇn sau. Th©n ¸i chµo t¹m biÖt c¸c b¹n.                                     
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Số 111/ KH-PGD&Đ

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIAO LƯU HỌC SINH TIỂU HỌC LẦN THỨ 2 NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian đăng: 03/04/2019

lượt xem: 103 | lượt tải:35

Số:32 /KH-THTƯ

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018- 2019

Thời gian đăng: 13/11/2018

lượt xem: 154 | lượt tải:70

Số: 111 /BC-VH THTƯ

BÁO CÁO Kết quả xây dựng “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2017 – 2018

Thời gian đăng: 13/11/2018

lượt xem: 136 | lượt tải:56

Số:72 /KH-THTU

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian đăng: 13/11/2018

lượt xem: 150 | lượt tải:47

Số 88/KH TƯ

KẾ HOẠCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN ƯỚC NĂM HỌC 2018 - 2019

Thời gian đăng: 12/11/2018

lượt xem: 631 | lượt tải:276

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 150 | lượt tải:44

Số 11/KH - THTƯ

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018

Thời gian đăng: 02/04/2019

lượt xem: 112 | lượt tải:39

Số: 06 /KH-THTƯ

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

Thời gian đăng: 13/11/2018

lượt xem: 144 | lượt tải:50

Số 16/KH - THTƯ

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017

Thời gian đăng: 02/04/2019

lượt xem: 122 | lượt tải:34
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây