Phát thanh măng non tháng 12/ 2020

Thứ năm - 21/01/2021 20:22
Phát thanh măng non tháng 12/ 2020

Phát thanh ngày 22 tháng 12 năm 2020

               Chủ đề : TIẾP BƯỚC CHA ANH
        Đây là chương trình phát thanh măng non tháng 12/ 2020 của liên đội trường Tiểu học Tân Ước
        Xin chào các bạn! Sau đây mời các bạn nghe phần tin của liên đội:
        Các bạn thân mến ! Trong không khí thi đua học tập và hoạt động chào mừng 76 năm ngày thành lập Quân Đội Nhân dân Việt Nam 22/12/1944 - 22/12/2020 Liên đội đã tổ chức nhiều hoạt động như:
        Tổ chức văn nghệ chào mừng ngày 22/12, quyên góp ủng hộ các phong trào Hành trình nhân ái, Quyển vở yêu thương... được đông đảo các bạn tham gia.
Caùc baïn thaân meán ! Thaùng 12 vôùi  ngaøy leã quan troïng ñoù laø ngaøy thaønh laäp quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam vaø ngaøy hoäi quoác phoøng toaøn daân, ñöôïc söï chæ ñaïo cuûa chi boä nhaø tröôøng, trong leã k nim saùng thöù 2 ngaøy 21 thaùng 12 ñaõ toå chöùc ngoaïi khoùa giôùi thieäu nhöõng truyeàn thoáng cuûa quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam, ñaëc bieät qua ñoù chuùng em coøn ñöôïc hieåu bieát theâm veà söï thaønh laäp, phaùt trieån, chieán ñaáu vaø nhöõng taám göông hy sinh anh duõng cuûa löïc löôïng vuõ trang trong  cuoäc khaùng chieán giaønh laïi ñoäc laäp cho queâ höông ñaát nöôùc. Qua ñoù chuùng em caøng thaáy traùch nhieäm cuûa mình caøng lôùn lao hôn trong vieäc hoïc taäp ñeå xaây döïng queâ nhaø.
Laäp thaønh tích chaøo möøng ngaøy thaønh laäp Quaân ñoäi nhaân daân Vieät Nam 22 thaùng 12, cuõng nhö thöïc hieän chuû ñieåm Noi göông anh boä ñoäi Cuï Hoà trong thôøi gian vöøa qua, Lieân ñoäi ñaõ phaùt ñoäng phong traøo thi ñua reøn luyeän vaø thöïc hieän ñaïo ñöùc taùc phong cuûa ngöôøi hoïc sinh, coù loái soáng laønh maïnh, töï giaùc trong hoïc taäp vaø kieåm tra cuõng nhö coá gaéng hoaøn thaønh nhieäm vuï trong moïi ñieàu kieän. Các chi đội tích cực tham gia các hoạt động của đợt thi đua như phong trào hoa điểm tốt và phong trào chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ nhìn chung các chi đội tham gia nhiệt tình và thi ñua ñaïi ña soá hoïc sinh thöïc hieän toát noäi dung cuûa chuû ñieåm ñaõ ñeà ra.
Cuõng trong thôøi gian vöøa qua, Lieân ñoäi ñaõ phaùt ñoäng phong traøo thi ñua hoïc toát vaø ñöôïc caùc chi ñoäi ñaêng kyù thöïc hieän moät caùch soâi noåi, vôùi soá löôïng 100% chi ñoäi tham gia vaø ñaõ ñaït ñöôïc 4 tuaàn hoïc toát. Ñaây laø moät ñieàu ñaùng phaùt huy nhaèm ñeå giaùo duïc caùc baïn ñoäi vieân coù yù thöùc toát trong vieäc taïo ñoäng cô hoïc taäp vaø cuõng laø dòp ñeå giaùo duïc ñaïo ñöùc trong nhaø tröôøng. Maêng non raát mong muoán raèng lieân ñoäi coá gaéng duy trì toát phong traøo naøy ñeå goùp phaàn naâng cao chaát löôïng hoïc taäp cuûa chuùng ta vaø to ra khoâng khí thi ñua hoïc taäp soâi noåi.
Ñöôïc söï chæ ñaïo cuûa Ban giaùm hieäu vaø caùc thaày coâ ph trách chi đội – chi sao, caùc lôùp ñaõ tieán haønh phaân coâng chaêm soùc công trình măng non boàn hoa trong saân tröôøng. Ñeán nay soá caây treân ñöôïc caùc baïn chaêm soùc phaùt trieån khaù toát. Ñoàng thôøi  caùc baïn coøn chaêm soùc toát caùc caây caûnh trong nhaø tröôøng taïo caûnh quan moâi tröôøng xanh – saïch - ñeïp. Ngoaøi ra caùc baïn coøn toå chöùc vieäc don veä sinh caùc khu vöïc quanh sân trường haøng ngaøy taïo tröôøng lôùp hoïc caøng saïch seõ thoaùng maùt hôn.
Toàn Liên đội đã thực hiện tốt hội thu Kế hoạch nhỏ, thực hiện tốt chương trình đọc và làm theo báo đội với việc đăng kí báo tết....
Thaùng 12 saép qua ñi, naêm môùi  saép ñeán cuõng laø luùc moãi hoïc sinh chuùng ta böôùc vaøo kyø thi hoïc kyø I,  tôi  mong muoán trong thôøi gian coøn laïi khoâng nhieàu caùc baïn haõy coá gaéng vöôït baäc, vöøa hoïc, vöøa oân taäp ñeå böôùc vaøo kyø thi ñaït hieäu quaû cao nhaát. Caùc baïn haõy daønh toaøn boä thôøi gian cuûa mình cho vieäc hoïc taäp ñeå sao cho keát quaû hoïc kyø I ñt kết qu cao, laøm vui loøng caùc thaày coâ giaùo.
Liên đội đã tổ chức sinh hoạt sao với chủ điểm " Noi gương anh bộ đội Cụ Hồ" được các em nhi đồng thích thú.
* Liên đội tổ chức thi chuyên hiệu " Nhà sử học nhỏ tuổi " Kết quả rất nhiều bạn đạt chuyên hiệu này.
* Nhằm giaó dục cho đội viên tinh thần "uống nước nhớ nguồn"của dân tộc Việt Nam, ngày 22 tháng 12 liên đội đã tổ chức: Thăm viếng và quét dọn Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ, các bạn đã tham gia thật hào hứng và có chất lượng.
Chương trình phát thanh măng non với những tin hoạt động tháng 12 đến đây là hết rồi!
Chương trình do Minh Đức và Hà Phương cùng các bạn trong đội tuyên truyền măng non thực hiện.
 Hẹn gặp lại  các bạn trong chương trình sau.- Thân ái chào các bạn..

Xác nhận của BGH             TM. LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC TÂN ƯỚC
                                                                Tổng phụ trách


                                                                Phạm Ánh Ngọc

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

KH-THTU

KẾ HOẠCH DẠY CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019- 2020

Thời gian đăng: 17/04/2020

lượt xem: 131 | lượt tải:37

37

DANH SÁCH TIẾT DẠY TRỰC TUYẾN ĐỀ CỬ DỰ GIỜ ONLINE Tuần từ 13/4 đến 19/4/2020

Thời gian đăng: 17/04/2020

lượt xem: 125 | lượt tải:43

36

Lịch dạy ONLINE và lịch SHCM

Thời gian đăng: 17/04/2020

lượt xem: 115 | lượt tải:41

Số 111/ KH-PGD&Đ

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIAO LƯU HỌC SINH TIỂU HỌC LẦN THỨ 2 NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian đăng: 03/04/2019

lượt xem: 212 | lượt tải:72

Số:32 /KH-THTƯ

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018- 2019

Thời gian đăng: 13/11/2018

lượt xem: 278 | lượt tải:113

Số: 111 /BC-VH THTƯ

BÁO CÁO Kết quả xây dựng “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2017 – 2018

Thời gian đăng: 13/11/2018

lượt xem: 264 | lượt tải:97

Số:72 /KH-THTU

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian đăng: 13/11/2018

lượt xem: 286 | lượt tải:95

Số 88/KH TƯ

KẾ HOẠCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN ƯỚC NĂM HỌC 2018 - 2019

Thời gian đăng: 12/11/2018

lượt xem: 879 | lượt tải:352

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 278 | lượt tải:89

Số 11/KH - THTƯ

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018

Thời gian đăng: 02/04/2019

lượt xem: 257 | lượt tải:84
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây